پار ¹/par: ئاک:[ کات][ پهـ: پار ، pār] ساڵی ڕابردوو، سالێک لەمەوبەر.

{

چەند ساڵ گولی هیوای ئێمە پێ پەست بوو تاكو پار

هەر خوێنی ڵاوەكان بۆ گولی ئالـی نەوبەهار

}{ پیرەمێرد}.

.

.

____________

پار ²/par: ئان:[ کباک] پارانیژی، پەشک، پشک : بەشێكی گەورە لە شتێكی تەواو.

پارە/pare: نتـ:[ پار+ ئە] پارچە، تیكە، کوت

:: پارەیەک نان.

{

ئەی ڕەفیقانی تەریقەت دەردی ئیشقم چارەکەن 

یان بەجارێ بمکوژن جەرگم بە خەنجەر پارەکەن

}{ تاهیر به‌گ}

پارەپارە/parepare: ئانتـ: پارچەپارچە، تیكەتیكە، كوتكوت.

{

وەر ژ قەوسەینان بەمیزان بێتەدەر جۆتەك خەدەنگ

دێ جگەر بت پارەپارە، سینە تار و ماربت

}{جەزیری}.

پارەخشت/parexişit: نتـ: لەتكەخشت.

پارەپارەكردن/pareparekirdin: كتپ: لەتلەت كردن، لەت و بەت كردن، بنجر بنجركردن، پارچەپارچەكردن.

پاربوون/parbûn: كتن:[ کباک، زا][ پار+ بوون] بەشبوون.

پارچە/parçe: نتـ:[ پار+ چە( بچوک )]

1 – بڕكە، پاژ، پچ، تیلمە، تیكە، جەنەكە، جزار _ چزال، چوون، چێنی، دەرقەل، دۆن، زۆڵاک، ژەنیک، فەلق، ساد، کەرتک، كولک، كووزی، كوت، لەت _ لەتک، لەهـ.

2 –  پاترۆتک، پەتر _ پەترۆک، پرتكە، پڕزۆڵە، چۆخ، قەتک، كاڵا، كووتاڵ، ماوت، واڵا. 

:: چۆخینە كە پارچەكرا.

پارچەبەندی/parçebendî: نتـ:[ پارچە+ بەند+ ی]

1 – داهێندراوی شتێک، كە لەو كەرەستانە‌ی بەردەست یا دەستكەوتوو دروستكرابێت.

2 – [ وێژە] پارچەیەک دروستكرابێت، لە بابەتی هەمەجۆر.

3 – [ هونەر] پارچەیەک  لەكاری دەستی كوتوپڕ.

4 – بەكارهێنانی هەمەچەشن، لە شێواز و لێكۆلینەوەی هەمە جۆر.

پارچەبوون/parçebûn: كتن:[ پارچە+ بوون] لەتبوون، گوورین.

پارچەپارچە/parçeparçe: ئانتـ: بڕەبڕە، لەتلەتە، كوتكوت، تیكەتیكە، تڵیشتڵیش، لەتک لەتک، پەڵپەل، پلپل، شەقوپەق، پچڕپچڕ، جڕبەجڕ، شەتوپەت.

پارچەپارچەبوون/parçeparçebûn: كتن:[ پارچەپارچە+ بوون] تڵیش تڵیش بوون، لەتلەت بوون، قەڵشتن، بەرقیتن، بەلقین.

پارچە پارچەكردن/parçeparçekirdin: كتپ:[ پارچەپارچە+ كردن] پاتەكردن، لەتكردن، پاترۆپاتۆركردن.

پارچەتەختە/parçetexte: نتـ: پاڵافتە.

پارچەدابەش كردن/parçedabeşkirdin: كتپ: بڕین، لەتكردن.

پارچەداری یاری كردن/parçedarî yarî kirdin: كتپ:

پارچەكردن/parçekirdin: كتپ:[ پارچە+ كردن] پاتەكردن، لەتكردن.

پارچەفرۆش/parçefiroŝ: نفا: كووتاڵفرۆش، بازرگانی ووردە.

پارچۆكە/parçoke: نتـ:[ پار+ چۆكە] ئەتۆم.

پارچۆڵكە/parçoľke: ئانتـ: [پار+چۆ لكە] كەمێک. 

پاردار/pardar: ئانتـ:[ زا][ پار+ دار] پشكدار، بەشدار.

پارداری/pardarî: نچ:[ پار+ داری] پشكداری، بەشداری.

پارداری كردن/pardarîkirdin: كتپ:[ پارداری+ كردن] پشككرن.

پاركرن/parkirin: كتپ:[ کباک] بەشكردن.

.

.

_____________

پار/par: ن: گڵۆڵەی بەن و دەزوو( کباک)، كڵافە _ كەڵافە.

پارەهڵكەر/parhiľker: نفا:[ پارە+ هڵكەر( هەڵ _ كەر( كردن)] خووێگل، كڵافە هڵكەر، كەڵاف هەڵكەر، چەرخی دەزوو هەڵكەر.

.

.

_____________

پار/par: ن:[ كشت] لەوەڕ، پووش.

.

.

.

.