پاشەوین/paşewîn: ئاکتـ، ئانتـ:[ پاش+ ئەوین] ئاخرین _ ئاخيرين، ئەوپەڕین، پشتگين، دمايين دۆماهی، دمەين، دواگين، دوڵامين، دواهەمين، دوايەک، دوايين، هەره ئاخر، هەرەپاشين، هەرەدوايی.

.

.

.

.