پشتۆكە/piŝtoke: نتـ:[ ئەند][ پشت+ ئۆكە]

1 – پشتیوان، ڵاگیری : بریتییە لەو دارەی دەدرێت بە پشتی دەرگاوە .

2- ئەو دارانەیە كە لەپشت قەنەفە و كورسی بەند دەكرێت بۆ دەوی پشتی پێوەبدەی.

.

.

.

.