پلووسک/pilûsik: ن:[ هـ][ ئەند] بۆختک، پلوورە( دەر)، چەمبلوولک، چرک _  چرتک،  چرۆنەک، سوولک _ سوولاووک، سوولـی، سولاوکە، شرک، لووساووک، مەرزم، مەرزووب : ئەوەیە کە ئاوی باراناوی لەسەربانانەوە پێدا دێتە خوارێ یان ئاوی پێدا دەچێتە ناو حەوز و شوێنی ترەوە.

.

.

.

.