پوور/pûr: ن:[ خێز][ هـ] ئاییا، تیتک( رۆژ)، پلک( پللک)، دێدە( شەبە)، میمک( کەرکووک) _ میمی، مەت _ مەتك( کباک) _ مەتێ : خوشکی دایک یان خوشکی باووک.

{

نەسیحەت بێ برا گەر رۆڵە بوو مەڕوانە بۆ ئابا

گەواهی عەدلی ئەم دەعوایە پووری پووری مەروانە

}{ مەحوی}.

پوورزا/pûrza: نتـ:[ خێز][ پوور+ زا( زایین)] فرزەندی پوور، پلكزا، میمكزا، تیتكزا.  

پوورزازا/pûrzaza: نتـ:[ خێز][ پوور+ زا+ زا] نەوەی پوور، منداڵی منداڵی پوور.

پووركە/pûrke: ئانتـ:[ خێز][ پوور+ كە] پوور.

.

.

______________________

پوور/pûr: ئمـ: بەوێدا، پێدا، پیادا.

پوورە/pûre: ئمـ: پوور. 

پوورە ئارڎەی/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پێداهێنان. 

پوورە ئارڎەیۆ/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پێداهێنانەوە.

پوورە ئازتەی/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ ئازتەی] پێداهێڵان، پوورە ئاستەی( هـ)

پوورە ئازتەیۆ/pûr: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ئازتەی+ ۆ] پێداهێڵانەوە، پوورە ئاستەیۆ( هـ). 

پوورە ئامای/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ ئامای] پێداهاتن، پیاداهاتن.

پوورە ئامایۆ/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ ئامای+ ۆ] پیاداهاتنەوە.

پوورە ئاورڎەی/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پیاداهێنان.

پوورە ئاورڎەی/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پیاداهێنان.

پوورە ئاورڎەیۆ/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پیاداهێنانەوە.

پوورە ئەسەڕیەی/pûr: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ئەسەڕیەی] پیاداسڕین. 

پوورە بریای/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ بریای] پیادابران.

پوورە بڕیای/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ بڕیای] پیادا بڕان. 

پوورە بەرڎەی/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پیادابردن. 

پوورە بەرڎەیۆ/pûr arđey: کتپ:[ هـ][ پوورە+ ] پیادابردنەوە.

پوورە بەستەی/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ بەستەی] پوورەبەزتەی( هـ)، پیادابەستن.

پوورە بەستەیۆ/pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ بەستەی+ ۆ] پیادابەستنەوە.

 

 

پوورە /pûr : کتپ:[ هـ][ پوورە+ ]

 

 

 

 

 

 

 

کەرڎەی : kerđey( هـ)

 

.

.

.