پوور/pûr: ن:[ خێز][ هـ] ئاییا، تیتک( رۆژ)، پلک( پللک)، دێدە( شەبە)، میمک( کەرکووک) _ میمی، مەت _ مەتک( کباک) _ مەتێ : خوشکی دایک یان خوشکی باووک.

{

نەسیحەت بێ برا گەر رۆڵە بوو مەڕوانە بۆ ئابا

گەواهی عەدلی ئەم دەعوایە پووری پووری مەروانە

}{ مەحوی}.

پوورزا/pûrza: نتـ:[ خێز][ پوور+ زا( زایین)] فرزەندی پوور، پلكزا، میمكزا، تیتكزا.  

پوور زازا/pûr zaza: نتـ:[ خێز][ پوور+ زا+ زا] نەوەی پوور، منداڵی منداڵی پوور.

پووركە/pûrke: ئانتـ:[ خێز][ پوور+ كە] پوور.

.

.

______________________

پوور/pûr: ئمـ: بەوێدا، پێدا، پیادا.

.

.

.

.