پوور ¹ /pûr: ن:[ خێز][ هـ] ئاییا، تیتک( رۆژ)، پلک( پللک)، دێدە( شەبە)، میمک( کەرکووک) _ میمی، مەت _ مەتک( کباک) _ مەتێ : خوشکی دایک یان خوشکی باووک.

{

نەسیحەت بێ برا گەر رۆڵە بوو مەڕوانە بۆ ئابا

گەواهی عەدلی ئەم دەعوایە پووری پووری مەروانە

}{ مەحوی}.

پوورزا/pûrza: نتـ:[ خێز][ پوور+ زا( زایین)] فرزەندی پوور، پلكزا، میمكزا، تیتكزا.  

پوور زازا/pûr zaza: نتـ:[ خێز][ پوور+ زا+ زا] نەوەی پوور، منداڵی منداڵی پوور.

پووركە/pûrke: ئانتـ:[ خێز][ پوور+ كە] پوور.

.

.

______________________

پوور ² /pûr: ئمـ: بەوێدا، پێدا، پیادا.

.

.

_________________

پوور ³ /pûr: ن: کوڕ. 

شاپوور/şapûr: نتـ:

1 – کوری شا، کوڕی پاشا. 

2 – یەکێ بووە لە پاشاکانی رایانی هیندستان، لە عەرەبیدا بووە بە( فور). لە ئاڤێستا و فارسی کۆندا: Puthra، لەسانسکرێتدا: Putra، لە پەهلەڤیدا: Pos.( برهان قاطع _ دکتر معین){ شاعێران، ل، 587}

{

کەدیم شەکڵی سەد ڕەنگی گوتم بابایی عەیبارە 

کە نیستم لەفزی بێدەنگی گوتم شەیپووری شاپوورە 

}{ نالی، ل، 409}{ 587}

یان

{

ئەمن فەرهاد و شاهید بێستوونە 

ئەتۆ شیرین شەماڵ شاپوورە ئەمشەو 

}{ کوردی، ل، 42}

.

.

.

.