پێشەخڕێ/pêšexiřê: نتـ:[ تۆێ] ددانی دوو نووك، کاکیلە : ئەم ددانە دەکەوێتە پاش ددانی کەڵپە و پێش ددانی پاشەخرێ وە فرمانی ئەم ددانەدا هاڕینی خواردنە. [ ئینگـ : Permolar tooth].

.

.

.

.