پەناڕان/penařan: نتـ:[ توێ][ پەنا+ ران] ئەشکنج : لاڕان لە ناوەوە، نێوانی ڕان و سک، بن ڕان، بێخی ڕان.[ ئینگـ : Iliac – groin]

ئێشی پەناڕان/êšî penařan: نتـ:[ نخ] ئێشی ئەشکنج.[ ئینگـ : bubonalgia ].

.

.

.

{ سەرچاوە : پەزیشکی ، ل، ٦٥}.