پەژار/pejar: ئان:[ پەژ+ ئار] خەمبار.

پەژارە/pejare: نتـ:[ هـ][ پەژار+ ئە]

1 – ئانوو _ ئەنوو ،  ئەستری ، خەفەت، خەم، داخ، دڵمان _ دڵمایی، مەینەت، کۆڤان، پاخاڤ.

{

پەژارەت شادیم جەبێخ ئاوەردەن

دووریت ڕیشەی دڵ خەیمەی کەن کەردەن

}{ مەولەوی}

: خەفەتی دووریت شادی و خۆشی لە دڵمدا نەهێشتووی، وە ریشەی دڵمی وەک خێوەتی هەڵکەندراو لێکردووە.{ مدرس}. 

2 – تاسە، ئارەزووی دیدار.  

3- نیگەرانی.  

پەژارەدار/pejaredar: ئانتـ: خەمبار، دڵتەنگ، خەمداگرتوو.

پەژارەداربوون/pejaredarbûn: کتن: خەمباربوون.  

پەژارە دارکردن/pejaredarlirdin: کتن: خەمبارکردن.

پەژارەوار/pejarewar: ئانتـ: پەژارەدار، خەم لەبەر، دڵتەنگ و خەمبار.

.

.

.