ڕابە/řabe: ف:[ کباک][ دۆخی داخوازە لە چاووگی ( رابوون : ڕا+ بوون) دا]. هەڵستە _ هەڵسە _ هەستە، هۆرزە.

ڕابوون/řabûn: کتن:[ کباک][ ڕا+ بوون]

1- هەستان، هەڵستان، هەستانەسەرپێیان.

2- لەخەوهەستان، بێداربوونەوە، وەئاگاهاتنەوە.

3-[ هـ ] هۆرزان.

4 – ڕابین

.

.

____________________

ڕابوون/řabûn: کتن: بازدان، گۆرانكاری ناکاویی لەشیانی ( تایبەتمەندی) میراتیەتیدا.[ ئینگـ: Mutation].

.

.

.