کاربۆنات/karbonat: ن:[ کیمیـ] كانزاێک به‌ سه‌ره‌كی پێكهاتوو له ئایۆنه‌كانی كاربۆنات و كالسیۆم.[ ئینگـ : Carbonate].

کالیسیۆمی کاربۆنات/karbonat: نتـ: [ کیمیـ] کەڵسی : كانزاێك به‌سه‌ره‌كی پێكهاتوو له ئایۆنه‌كانی كاربۆنات و كالسیۆم .[ ئینگـ : Calcareous].

.

.

.

.