ئا‌درێنال/adrênal: ن:[ توێ]

1-  هۆرمۆنێکه‌ له‌ لووی سه‌رگورچیله‌( لووی ئه‌ردێنالین)ه‌وه‌ ده‌ردێت و ده‌چێته‌ نێو خوێنه‌وه‌.

{ بۆ یه‌كه‌مین جار له‌ ساڵی 1895 هێندراوه‌ته‌ نێو باسی زانستی پزیشكی }.

2- ده‌رمانێکی کریستاڵی سپییه‌ بۆ وریا کردنه‌ وه‌ی دڵ به‌کاردێت.[ ئینگـ: Adrenal].

.

ئا‌درێنال بڕین/adrěnal biřîn: ن:[ توێ] لووی سه‌ر گورچیله‌بڕین.[ ئینگـ: Adrenalectomy] { په‌زیشکی، ل، 24}.

ئا‌درێنال دروستبوون/adrěnal dirustbŭn: ن:[ توێ][ئینگـ: Adrenalinogenesis] { په‌زیشکی، ل، 24}.

ئادرێنال گلاند/adrěnal giland: ن:[ توێ] لووی سه‌ر گورچیله‌.[ ئینگـ: Adrenal gland]{ په‌زیشکی، ل، 24}.

ئا‌درێنالە‌زێ/adrěnale zě: ن:[ توێ] له‌ئه‌درێناڵ دروستده‌بێت.[ ئینگـ: Adrenogenous] { په‌زیشکی، ل، 24}.

ئا‌درێناله‌مێزێ/adrěnale mězě: ن:[ توێ] مێزی ئه‌درێناڵاوی [ ئینگـ: Adrenalinuria] { په‌زیشکی، ل، 24}.

ئادرێنالێ خوێنێ/adrěnalě xwěně: نتـ:[ توێ] خوێنی ئه‌ردیناڵاوی.[ ئینگـ: Adrenalinemia] { په‌زیشکی، ل، 24}.

 .

ئادرێنالین/adrenalîn: ن:[ پز][ ئه‌درێنالین : adrenalin] هۆرمۆنێکه‌ موخی گلاندی سه‌رگورچیله‌ ده‌ری ده‌دات، پله‌ی پاله‌په‌ستۆی خوێن ده‌باته‌سه‌ر، و ده‌رمانی چاک کردنی لێدانی دڵ ده‌كات. له‌ ساڵی 1906 دۆزراوه‌ته‌وه‌.

لووه‌ کوێره‌ی ئا‌درێنالین/lŭe kwěrey adrěnalîn: ن:[ توێ] لووه‌کوێره‌ی سه‌رگورچیلکه‌.[ ئینگـ: Adrenalectomize] { په‌زیشکی، ل، 24}.

نه‌خۆشی لووی ئا‌درێنال/nexošî lŭy adrěnal: ن:[ توێ] نه‌خۆشی لووی سه‌رگورچیله‌.[ ئینگـ: Adrenalopathy] { په‌زیشکی، ل، 24}.

هه‌وکردنی لووی ئا‌درێناڵ/hewkirdinî lŭy adrěnal: ن:[ توێ] هه‌وکردنی سه‌رگورچیله‌. [ ئینگـ: Adrenalitis] { په‌زیشکی، ل، 24}.

.

.

.

.

.

.