پاتك/patik: ن:[ كباک][ توێ] ئەستۆ، ئەستوورایی، بۆتەقە، بۆق مل ، پشتەسەر.  پشتمل، ڕەپە،  ستۆکورک _ ستۆرک،  وێسم.

.

پاتك پان/patik pan: ئانتـ:[ توێ] مل ئەستوور، پژمل، پشتمل، زاخ.

.

.

_____________________________

پاتك/patik: ن:[ ڕوو] چەپكێ لە گەڵاتووتن.

پارچە پینە.

.

.

.

.