ئه‌سرۆ/esro: ن:[ ئاژ] شاخ، قۆچ، شه‌قۆن، شاخه‌ی ئاژه‌ڵ.   

ئه‌سرۆچلک/esročlik: نتـ:[ ئاژ][ ئه‌سرۆ+ چ+ لک] شاخی بچووک.

ئه‌سرۆلک/esrolik: نتـ:[ ئاژ][ ئه‌سرۆ+ لک] که‌ڵه‌شاخی رۆنی سه‌پانانه‌.

.

.