ئه‌سرۆ/esro: ن:[ ئاژ] ڕەهـ، سترۆ _ ستڕۆهـ _ ستۆڕەهن، ستروو، سترهـ، ستڕهە، سرۆ، شاخ، شەقۆن، شۆتە، شۆق، قلۆچ، قلووچ، قۆچ، قۆخ، قۆلۆچ، کلۆچ، نەفر، هيچک : شاخه‌ی ئاژه‌ڵ.

ئه‌سرۆچلک/esročlik: نتـ:[ ئاژ][ ئه‌سرۆ+ چ+ لک] شاخی بچووک.

ئه‌سرۆلک/esrolik: نتـ:[ ئاژ][ ئه‌سرۆ+ لک] که‌ڵه‌شاخی رۆنی سه‌پانانه‌.

.

 .  

.