کەرپووچ/kerpǔč: ن:[ ئەند]  ئاجوور، تابووگ، خشتی سوور _ خشتی سوورەوەکراو. [ ئینگـ : Brick]

:: نۆژەنکردنەوە و داپۆشینى ناو قەیسەرى و بەرانبەر قەڵا بە کەرپووچ.  

کەرپووچی خەوشدار/kerpǔč: ن:[ ئەند]

کەرپووچی شووشەیی/kerpǔč: ن:[ ئەند]

.

.

.

.