دانه‌وێڵه/danewěľe: نتـ:[ کشت][ دانە+ وێڵە] 

1 – به‌ر : هەموو جوورە وشكەدانێک وەک : ده‌نکی  و .[ ئینگـ : Grain].

2 – [ كباك] ئازووخەی ووشک وەک جۆ، فاسولیا، گەنم، نیسك، نۆك. . . هیتر: زاد، داناش(دەر)، دانەوێر(خۆ)، دانهێرك (گەر).

:: ژووری دانەوێڵە: تەبەك، دەقداناش.

دانەوێڵە پاكردنەوە/danewěľe: کتن:  

دانەوێڵە چاندن/danewěľe: کتن:

 .

.

.

.