بژ¹/bij: ن:[ بە ئاڤێستایی : بەرێشە، پهـ: بۆش _ بوش][ ڕوو]

1 – داسوو، بێژک : قەڵچغە باریکەکانی گوڵەگەنم و جۆ و گوڵە پێغەمبەر و گیاوگژی دیکە. 

2 – لقوپۆ پێداران.  

.

.

______________________

بژ²/bij: ن:[ زیند] 

1 –  یاڵ : تووکێکی درێژە بە نێوچەوانی ووڵاخانەوە و بە یاڵیشان دەڵێن

:: مووی گیڤ، پژ.  

2 – زیک، گژ، گرژ، کرژ : یەکێک کە قژی بژبێت یا مووی سەری ڕاوەستاو لە ترسا یان لە سەیران.

:: لەترسان هەموومووی سەرم بژ وەستان. 

.

.

_____________________

بژ 3 / bij: ئان: بڵاو، پرژ.

بژبژ/bijbij: ئانتـ: پاژپاژ، پارچەپارچە.

بژبژبوونەوە/bjbjbûnewe: کتن:[ کهـ] ژاکان، فشڵ بوون

:: قژی بژبژبوەوە.

.

.

______________________

بژ4 /bij: ئاک: بز : جگەلە _ بێجگە، بێ لە، غەیرەز. بل.

:: بژلوی : بێجگە لەوی.

.

.

______________________

بژ 5 /bij: ن: ئەزگە( ل)، ئه‌سكڵ، په‌ڕه‌نگ، په‌ل _ په‌ڵ، په‌نگر، پشكۆ، پۆڵ _ پۆڵۆ، سكڵی ئاگر : خه‌ڵووزی سووره‌وه‌بوو.

.

.

.

.

.

.