بازۆڕی/bazořî: ن:[ باڵ ] بازڕ، باشووك، تۆرمتە – تۆرنتە، واشە: جۆرێکە لە هەڵۆ و بچووکترین باڵندەی گۆشتخۆرە بە قەد ڕیشۆڵەیەک دەبێت، ڕەنگی بۆڕەقنەیە، مشکگرە. 

.

.

.

.