چارداخ/čardax: ن:[ ئەند][مکـ] کەیلە، هۆلک(کباک)، داڵان، هەیوان : خانووچکەی نێوباخانە.   

چارداغ/čardağ: ن: کۆخی ناو بێستان و مەزرا.{ هەژار. ل .196}.   

.

.

.

.