هەنسک/henisk: ن:[ دەنگ]

1 – هانیسک، هەسک، هەنیسک: دەنگی گریانی بە کوڵ.{ خاڵ، ب 3 ، ل، 436}

2 – نزگرە بە گریانەوە.{ هەژار، ل، 1006}

3 – هەناسە

هەنسکەبڕە/heniske biře:: نتـ: هەنسکە بڕکێ. 

هەنسکە بڕکێ/heniske biřkê: نتـ: هەناسەبڕکێ. 

هەنسکە بڕێ/heniske biřê: نتـ: هەنسکە بڕکێ. 

هەنسکەهەنسک/heniske henisk: ئانتـ:[ دەنگ] هەنسکی یەک لەسەر یەک. 

هەنسکدان/hensikdan: کتن:

هەنسکدانەوە/hensikdanewe: کتن: 

:: گریانی بەکوڵ و هەنسكدانەوە.  

.

.

______________________

هەنسک/hensik: ن:[ ناڤ] لە زمانی کوردییدا ناوە بۆ جێندەر یان ڕەگەزی مێینە.  

.

.

______________________

هەنسک/hensik: ن: ئیسکۆتک .

:: هەنجیر وەک دەرمان بۆ چارەسەری قەبزی، هەنسک، كۆخە و ئاسم كاریگەری باشی هەیە.

.

.

.

.