هەنسک/henisk: ن:[ دەنگ] هانیسک، هەسک، هەنیسک: دەنگی گریانی بە کوڵ.

هەنسکدان/hensik: کتن:

هەنسکدانەوە/hensik: کتن:

:: گریانی بەکوڵ و هەنسكدانەوە.  

.

.

______________________

هەنسک/hensik: ن: [ ناڤ] ناوە بۆ ڕەگەزی مێینە.  

.

.

______________________

هەنسك/hensik: ن: ئیسكۆتك.

:: هەنجیر وەك دەرمان بۆ چارەسەری قەبزی، هەنسك، كۆخە و ئاسم كاریگەری باشی هەیە.

.

.

.

.

.