چاریچی/çarîçî: ن:[ ئاب][ کباک] چێودار، چەرچی : بازرگانی ئاژەڵ.    

.

.

.

.