بابا/baba: ن:[ خێز][ باب+ ئا]

1 –  کەسێکی بێ ناو: بابایەکی وەکی منی قەلەندەر.

2 – باپیر، ناوی باووک بەرێزەوە هێنان.

3 – ناوی باووک هێنان بۆ ڕێز لێگرتنی.

:: بابا گیان.

.

.

____________________

بابا/baba: ن:[ ئاین] مەزنێ ئێلێ، باب، باووک.

.

.

.