بابەلیشک/babelîŝk: نتـ:[ كباك][ توێ ] ئووریەلیشك، ئووك، بۆری خواردن، تڕتڕۆک، سوورێنجك، سوورچك، سیرۆچکە، سۆرسۆرك، سوورینە، گەروو : ئەو بۆریەی لە دەمەوە دەست پێدەکات تا گەدە.

.

.

.