بابوج/babuc: ن: [ پۆشاک] جۆرە پێڵاوێکی ژنانە.

{ تێبـ : لە قامووسی المعاني عەرەبی دا، دەقەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ ( پاپۆش) دواتر بۆ( بابوش)، ئەوجا بووە بە ( بابوج)}.

بابووج/babǔc: ن:[ پۆشاک] بابوج.

.

.

.