باپێچک ¹ /bapěčik: ن:

شەتەکدان، توندبەستن، گوریس پێچ : پێچانەوە و بەستنی شت.

.

.

_________________________________

باپێچک ² /bapěčik: ن:[ کەش][ كباك] کڕێوە، بای دووژووینە، شڵێوە، بارانبارین بەبەفرەوە.

.

.

.