باتوو/batŭ: ن: {{ ەك / ێ / ێك / ێوە // ان / ێ / ن }{ ەكە / ێ // ەكان / ەكێ }}

[ توێ][ كناو، مكـ] گونك، خا، هێلكەی گون، وەتە.

:: باتوی كەر و باینجانی لەنەزانی یەك دەزانی.

::

.

باتووبەند/batŭbend: نتـ:[ باتوو+ بەند] ئامرازێكە لە قایش بۆ بەستنی گونی قۆڕ.

.

.

.