تانتۆز/tantoz: ن: [ ڕوو] تاڵینتۆز، تاڵیتۆز، تاریتۆسک، تاڵیتۆسک : گیایەکە هێندەی دارە هەنارێکی بەرز دەبێت،  گوڵی گەورە و زەرد و سپی دەگرێت، کە ووشک بوو گوڵەکەی تۆوی وەکوو هی ڕێواسییە سێ سووچە و کۆلکەکەشی کارگی خواردنێ دێنێت.

.

.

.