پەیاک/peyak: ن:[ واز] داشی شەترەنج، پیادەی شەترەنج.

.

.

.

.