پەلەپەیكەر/pelepeyiker: نتـ:[ توێ][ پەل+ ئە+ پەیكەر] ئێسكەكانی پشتێنەی شان کە دەفەی شان و چەڵەمە یە و پەلەكان سەرەوە کە بازوو و مەچەک و دەستە و پشتێنەی حەوز و پەلەكانی خوارەوەش ڕان و پووز و پێدەگرێتەوە.[ ئینگـ : Appendicular skeleton]

 تێبینی 
 بۆ هەر بەشێكی یان پارچەیەک لە پەلەپەیكەر لای ڕاست و چەپ هەیە، واتا بۆ هەر ئێسكێک ؛ جووتێک ئێسكی ڕاست و چەپ هەیە . 

.

.

.

.