پوو/: ن:

1 -[ شكا، شەم] پووك.

2 -[ ئەردە] پەڕۆ، پووشوو، دەستەچیلە.

پوودان/pǔp: نتـ:

.

.

__________________________

پوو/: ن: [ توێ][ جوانکاری] موو.

پووزەر/pǔzer: ن:[ توێ][ جوانکاری][ كباك] مووزەرد.

پووزەرد/pǔzerd: نتـ:[ توێ][ جوانکاری] مووزەرد.

.

.

____________________________

پوورت/pǔrt: ن:[ توێ][ جوانکاری][ كباك، زاخ، دهۆ]

1 – موو، پوور، گژك، پۆر، پۆڤ.

2 – پرچ _ پرچۆك، قژ.

3- یاڵ( كباك).

.

.

.