پووە/puwe: ن:[ خوار][ ئەردە] كەڕەپوو : بەڕوو دەهاردرێت، دەگەڵ ئاردی جۆ تێكەڵ دەكرێت و دەكرێت بەنانی پووە.

خەلكی هەورامان لەبەر نەداری دەیانخوارد.

.

.

.

.