زیروبەم/zîrûbem: نتـ:[ مۆسیقا] ئامێرێکی مۆسیقاییە.

{

هەرگز خیاڵت ساتێ جەم نییەن             پای غوسە و خیاڵ لەلات کەم نییەن

چو دنیا دەست وە یەکدەم نییەن            سوراحیت نە سەوت زیر و بەم نییەن

هەر کار مەکەری، هەر بەدنامەنی         تو تاکەی نە فکر سەودای خامەنی؟

}{ سەید یاقۆی ماهیدەشت}.

یان

{

دیسان بە نەغمەی زیر و بەم، بولبول دڵی بە دەرد و غەم

لە تاوی غونچەی گوڵ بەدەم، ساز و سومتوور و تاری گرت

}{ وەفایی، ل، 25}

.

.

.

.