بادە/bade: ن:[ کەرەستە]{{ ەك / ێ / ێك / ێوە // ان / ێ / ن }{ ەكە / ێ // ەكان / ەكێ }}[ پهـ: Bātak]

1 – لێوان، پەرداخ.

2 – لە ڕوانگەی تەسەوفەوە یان فەلسەفەی عیرفانەوە واتا : مەستی خوادای دێت.

{

بە جامێ بادەوە تێر نابم ئەگەر مەیلت هەیە ساقی

گلێنەی خۆم دەنێرمە خزمەتت بۆم تێكە تابیبا

}{هێمن}.  

بادەپەرست/badeperist: نتـ:[ بادە+ پەرست( پەرستن)] مەینۆش، كەسێك كە خواردنەوەی پێ خۆش بێت.

بادەپەرستی/badeperistî: نچ:[ بادە+ پەرست( پەرستن)+ی] ئەوەی پەیوەندی بەبادەپەستنەوە هەبێت.

بادەپەیما/badepeyma: نتـ:[ بادە+ پەیما] میخۆر، بادەخۆر.  

بادەخۆر/badexor: نفا:[ بادە+ خۆر( خواردنەوە)] مەیخۆر، بادەنۆش، ئارەقخۆر : كەسێك كە بادە دەخواتەوە.

بادەخۆری/badexo: نچ:[ بادە+ خۆر( خواردنەوە)+ ی] ئەوەی پەیوەندی بەبادەخوارنەوە هەبێت.

بادەخۆش /badexoŝ: نتـ:[ بادە+ خۆش] ئەو كەسەی كە دەخواتەوە.  

بادەفرۆش/badefiroŝ: نفا:[ بادە+ فرۆش( فرۆشتن)] مەیفرۆش، ساقی، بڕامەن.

. . دووکانی بادەفرۆش/dûkanî badefiroŝ: نتـ:[ دووکان+ ی+ بادەفرۆش] شەرابخانە، شيرەخانە، مەيبانگ، مەيبەنگ، مەيخانە، مەيستان، مەيگەرێن.

بادەك/badek: نتـ:[ بادە+ ك] بادە، پەرداخ، لێوانی بچووك.

بادەگێڕ/badexor: نفا: [بادە+گێڕ( گێڕان)] كەسێك كە بادە داتەدەست بادەخۆران، مەی گێر، بڕامەن، ساقی.

بادەگێڕان/badegěřan: كتپ:[ بادە+ گێڕان] مەیگێڕان.

بادەگێڕیی/badegěřyî: نچ:[ بادە+ گێڕ( گێڕان)+ یی] ئەوەی پەیوەندیبە مەیگێڕییەوە هەبێت.

بادەنۆش/bade noŝ: نتـ:[ بادە+ نۆش( نۆشین)] مەیپەرست.  

بادەنۆشین/badenoŝîn: كتن: مەیخواردنەوە.

بادەی ئەلەست/badey elest: نتـ:[ بادە+ ی+ ئەلەست] بادەی خودایی

{

چاوبازەی چاومەستە، لەوبادەی ئەلەستە

دەستم بگرە هەستە، تۆ و دین و ئایینت

}{ وەفایی}.

.

.

.

.