ئاودڕ/awd: نتـ:[ جێۆ][ ئاو+ دڕ( دڕین)] چه‌م، خڕ، درا‌ڤ، زه‌نده‌ڵ، كه‌ند _ كه‌نداوی بچووک( كه‌ناو)، كه‌نده‌ک، كه‌نده‌ڵان، كه‌ندڕ، قه‌ڵشتی زه‌وی : شوێنێک له‌ ده‌شت و كێو، كه ‌ئاوی باران یان لافاو دای دڕیبێت.[ ئینگـ: Bay]. 

ئاودڕكه‌/awdke: نتـ:[ ئاو+ دڕ( دڕین)+ کە] ئا‌ڤدڕكه‌ : شوێنێكه‌ ئاو دای دڕیبێت و ئاوی تێدامابێته‌وه‌.

ئاودڕگه‌/awdiřge: نتـ:[ ئاو+ دڕ( دڕین)+ گە] كاناڵ، كه‌ناڵ، شوێنی ئاو دایدڕیبێت، كه‌ن _ كه‌نده‌ڵان، ده‌راو.

.

.

.

.