بادڕەنگ/badřeng: ن:[ ڕوو] باڕوونە، بالنگۆ : گیایەكی بۆن خۆشە لە خێزانی ڕێجانە، دەكرێتە پەنیرەوە، یان بەجۆش وەك داروو نۆش دەكرێت و بۆ دڵ و رەوان باشە دەخورێت.

.

.

.

.

.