بارۆشە/baroŝe: ن:[ کەرەستە]

.

نەشوناس شوناس
تاك كۆ تاك كۆ
شێوەزاری كرمانجی باكوور ەك ان ەكە ەكان
شێوەزاری كرمانجی ناوەند ێ ، ێك ان ەكە ەكان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەكێ

.

بارووشە، باوەشێن، باشوو، باژەن، پەرك، هورنگ، باوەشێنك : شتێكە بە سوڕانەوە و ڕاوەشاندن بای لێ پەیدا بێت.

بارۆشەی بایی/baroŝey bayî: نتـ: باوەشێنی كارەبایی.

.

.

.

.