قاپشینكە/qapšînke: ن:[ ڕوو][ دەر] قاپكەوڵە، قاپ شینکەرە : گیایەکی هاوینییە و گەڵایەکانی تۆزاوی و کوڵکن و بەسپی دەنووێنن.  ئەمەش نە ماڵات دەیخوات نە مرۆڤ.

بڕكەكەی گەورە دەبێت، كە وشك بوو بۆ سووتاندن باشە.  ئەویش لە ئاقاری لە ناو وەرد و شۆیان شین دەبێت.

.

قاپشینكەرە/qapšînkere: ن:[ ڕوو] قاپشینكە، قاپكەوڵە.

.

.

.