برژ/birij:

1 – : ڕگ:[ ڕەگی چاووگی (برژان)].

2 – : ئان: بە ئاگرچزان، بێ سووتان، بڕشان.

:: گۆشتەكە هێشتا نیوە برژ بوو خواردمان.

برژا/birija: ف:[ برژان][ دۆخی ڕابردووی نیزیكە بۆ كەسی باری سێ هەمین].

:: گۆشتە جوان برژا.

برژان ¹/birijan: كتن:

1 – ئاگرپێوەنان، بریان، بۆدان، بێژان _ پێژتن، پاتن( کباک، زا)، سوتان، شەوتین، وورژیان : سوورەوەبوونی تشت بە ئاگر. 

2 – گەرماكارتێكردن( لە پێست ).

برژانەوە/birjanewe: كتن:[ برژان+ ئەوە]

1 – سووتانەوە، برژیانەوە، چووزانەوە، كولانەوە، وەژان هاتنەوە، تووزانەوە، كزەلێوەهاتن، كسپەكردن.

2 – بەرە و سارێژ ڕۆیشتن( برین)، چاكبوونەوە، سارێژبوون.

3 – قرچانەوە، هەڵقرچان.

برژاندن/birijandin: كتپ:[ برژان+ دن]

1 – برژێن، برێشتە، بژانن، براشتن، بەژێن، وورژانن : سوورەوەكردنی چشت بە ئاگر.

2 – ئازاردان، ئەزیەت دان، هەراسانكردن.

برژاندنەوە/birijandinewe: كتپ:[ برژاندن+ ئەوە]

1 – تیماركردنی برینی تازە بەدەرمانی برژێنەک بۆ ئەوەی پاكبێتەوە لەپیسایی و میكرۆب و نەخۆشی و نەیەڵێت تەشەنە بكات.

2 – دووبارە سووركردنەوەی شت لەسەر ئاگر وەک گەرم كردنەوەی گوڵەبەرۆژەی برژاو.

برژانن/birijanin: كتپ: برژاندن، برشتەبوون.

برژاو/birijaw: ئانفا:

1 – شتێكە كە لەسەر ئاگر برژا بێت. براشتە، برژیاگ، برژیان، برژیاو، بڵاشتە.

2 – [مجـ] ئازاردراو، ئەزیەتدراو، جارسكراو.

3 – [ خ] شارەزا، لێزان.

برژاوی/birijawy: نچ: بڵاشتەی، برژیاگی.

برژێنەک/birijênek: نتـ:[ برژ+ ئێنەک] هەر ماددەیەک كە برژێنەر بێت.

برژێنەوە/birijênewe: كتپ:

1 – برژانەوە.

2 – هەر دەرمانێک كە گیرسێنەک بێت.

برژیاگ/birijyag: ئانفا:[ كباش. كهـ] شتێكە كە لە سەر ئاگر برژابێت. براشتە، برژاو، برژیان، بڵاشتە.

برژیان/birijan: کتن، نتـ:[ كباش. ئەردە] شتێكە كە لە سەر ئاگر برژابێت. براشتە، برژاو، برژیاگ، بڵاشتە.

برژیانەوە/birijanewe: كتپ: برژانەوە.

برژیاو/birijyaw: ئانفا: شتێكە كە لەسەر ئاگر برژابێت. براشتە، برژیاگ، برژیان، برژاو، بڵاشتە.

برژین/birijîn: كتپ: برژان، برژیان.

برژینەوە/birijînewe: كتپ: برژیانەوە، برژانەوە.

برژیو/birijyu: ئانفا:[لە(برژین)] برژیاو، براشتی.

گۆشت براژتن/goşt birajtin: کتپ:[ گۆشت+ براژتن] گۆشت بریان کردن. 

گۆشت برژاندن/goşt birijandin: کتپ:[ گۆشت+ برژاندن] گۆشت براژتن.{ هەژار، ل، 710}. 

گۆشت برژاو/goşt birijaw: نفا:[ گۆشت+ برژاو] گۆشت برژێن. 

.

.

______________________

برژان ²/birijan: ن:[ توێ] بژانگ _ مژانگ، مووژلانک، مژگول مشكولی، ژانگ برژێ، بژوولک، مژۆل، برژانگ. مژوولانک : مووی سەر پێڵوی چاو، پەهتن.

برژانگ/birijang: ن:[ توێ]

1 – برژان. برژێ، بژوولک، مژۆل: مووی سەر پێڵوی چاو.

2 – كولک : هەندێک مووی باریكن بەدەوری دەرەوەی خانە وە یارمەتی دەدەن بۆ جوڵانەوە وەكو لە پەڕامیسێومدا.

برژۆڵ/birjoľ: ن:[ توێ] برژانگ.

برژی/birijî: ن:[ توێ] برژانگ. برژان، بژوولک، مژۆل: مووی سەر پێڵوی چاو.

.

.

.

.