تابشت/tabŝit: ئان:[ فیز] بڕست، تین، هێز و هەناو، ووزە، توان.

.

.

.

.