پاتێ/patê: ن:[ خوار][ فەرەنسی : pâté] خۆراكی هەنجراو : لە بنەرەتدا خواردنێكە كە لە جگەری سوورەوەكراو دروست كرابێت، وە پاشان لە قیمە درابێت وەكو هەویر دەخرێتە سەرنان و دەخورێت. ئێستانێكێ گەلەك بەرهەمی دیکەی هەنە، وەك :

پاتێ زەیتوون

پاتێ ماسی

پاتێ سییر

پاتێ هەنجییر…هتد.

.

.

.

.