ترەختە/tirexte: ن:[ توێ][ ئەردە] بەرەبەرە، بڕبڕە  _ بڕبڕەی پشتی، برژەبرژ، بڕگە، بروبزگور، پشتمازە، تەرختە، تیغەی پشتی  _ تیغەڵەی پشتی _ تیلەقەی پشتی  _  تیرەقی پشتی، سنسل، كاریتەی پشتی، گڕاگڕاە، مۆرتخە، مرۆخە، موورەغە _ مرووخە،  موورگە،:  هەریەك لە 33 پارچە ئێسكی تیخەی پشت مرۆڤ.[  ئینگـ : Vertebra].

.

 

.

.

.