بازە/baze: ئان: بازگ، ئەبڵەق، بەڵەك، پلپلی، ڕەش كەووگ. : هەر شتێك كەلە نێوانی ڕەنگی ڕەش و سپی بێت.

ناوە بۆ گاز كردنی سەگ وەك بۆرە.

.

.

___________________________

بازە/baze: ن: جۆرە كوتاڵێكە لەلۆكە دروست دەكرێت.

.

.

________________________

بازە/baze: ن: تەرم، بەست، بەستی( جەنازە).

.

.

__________________________

بازە/baze: ف:[ كهـ] بهێڵە

:: بازە باوڵەكەم ساتێ بی خەم بو.

بازدێ/bazdě: ف: بهێڵن، وازبێنن، بێڵانن.

بازدێم/bazděm: ف: وێڵم كەن، لێم گەڕێن.

.

.

.