پشی¹/piŝî: ن:

1 [ ل] پشیك، پشیلە.

:: پشی گۆشتەگە خواردگە.

1 [دەنگ] [ وشتـ] ووشەی بانگ كردنی پشیلە.

پشی پشی/piŝîpiŝî: نتـ:[دەنگ] پش پش _ پشێ پشێ : بانگكردنی پشیلە.

پشی پشی پێكردن/piŝîpiŝî pě kirdin: كتن: كەسێك نازكردن و قسەی نەرم و لووس كردن بۆ جێبەجێكردنی كار و مەبەستێك بكات. ماستاوكردن، كیسەكێشان. 

پشیك/piŝîk: نتـ:[ ل][ پشی+ ك] پشیلە.

.

.

______________________

پشی²/piŝî: ن:[ خوار] كولیچە بەڕۆن. كەپەكی ئارد

{

لەوێ بەو گەرما و قرچەی نیوەڕۆ

دانیشە، حەڵوا و پشیی بووك بخۆ

}{ گۆران}.

.

.

_________________

پشی³/piŝî: ن:[ توێ]

1  پشوو، هەناسە.

2 [ كباك، زا] سی، سیپەڵاك.

.

.

__________________

پشی4/piŝî: ن: [ كشت] [ نخ] ژەنگ : ئازارێكە لە ڕەز و باخان دەدات.

پشیان/piŝyan: كتن:[ ئەردە] پژانی ئاو، پڕژانی ئاو، پریشكە كردن. بێ بن كردن.

پشی گرتن/piŝî girtin: كتن: ئاخێو: ئاخاوتن، ڕام كردن، لنگدان و گێران[ ووڵاخ].

.

.

.

.