تیژ ¹ /tîj: ئان:[ هیك: تێج، ئاڤێسـ : niZit: تەئێژە _ تەهێژە، پهـ: تێج، تێز، فار: تیز] تێژ ( هـ)، تووژ ( كباك)، تۆژ ( زا)، توێژ، بەرتەنگ.[ ئینگـ : ، acute sharp] 

{ وشەی تێژ، تیخ ( پهـ : تیگ : tîx)، سیخ لە( تەش)ـەوە هاتووە}{ ج. نەبەز}

تامی توندی وەك بیبار، تون_ توند .

تیژاڤ( و)/tîjav( w): نتـ:[ تیژ+ئاڤ( و)]

1 – ئاوكییەك كە دوای كوڵاندنی دۆ بۆ سازكردنی كەشك و شیرێژ دەمێنێتەوە.

2 – ئاوكییەك كە تێكەڵاوێكە لە ئاو، خۆڵەمێش، سابوون، كاڵا و كەرەستەی پێدەشۆن.

3 – ئاوی قلیە كە سابوونی پێساز دەكەن.

4 – [ كیمیـ] تێزاب، تێزاو : ئاوكییەكی بێڕەنگ و بۆن تیژە كە زۆربەی كانزاكان دەخۆیدا دەتوێنێتەوە.

{

تیژاوی سریشكم وە كوو ئیكسیری سوهەیلە

روخسارەیی زەردم وەكوو ئەوراقی خەزانە

}{نالـی} 

تیژاوی سوڵتانی/tîjawî suľtanî: نتـ: [ كیمیـ] ئاوێتەیەك لە تیژاو و ئەسیدكلۆرێك كە هەموو كانزایەك و تەنانەت زێڕش دەخۆیدا دەتوێنێتەوە.

تیژیی/tîjyî: نچ:[ تیژ+ئیی] تیژایی: چلۆنایەتی تامی تیژ وتوند.

.

.

_________________

تیژ ² /tîj: ئاک:

1 – توند، گورج، خێرا >< سەبر.

:: تیژ بەلامدا تێپەڕی.

2 – بڕننە_ بڕندە : لای ساولێدراوی تیخ. >< كول.[ ئینگـ : acute]

3 – زیرەك، وریا، تیژبین.

4 – بەبڕشت، كاریی.

:: زمان تیژ

:: چاوتیژ

تیژایی/tîjayî: نچ:[ تیژ+ ئایی] چلۆنایەتی تیژبوون، تیژیی : سه‌ر، نووک.[ ئینگـ : Apex]

تیژەگۆشە/tîje goše: ئانتـ: گۆشەتیژ : گۆشەی تیژ.[ ئینگـ : acute angle] 

تیژبوون/tîjbûn: كتن:[ تیژ+بوون]

1 – ئامرازی بڕین كە ساولێدرابێت و باش ببڕێت. كول نەبوون، ئامای ساو( هـ).

2 – زیرەك بوون، وریابوون.

3 – سووربوون لە سەرئەنجام دانی كارێك، پێداگربوون.

تیژبوویی/tîjbûyî: ئانفا:[ تیژ+بوو ( بوون)+ئیی] تیژ بوو.[ بع : محرف].

تیژتێپەڕین/tîjtêpeřîn: كتن:[ تیژ+تێپەڕین] زۆرخێرا و توند ڕۆیشتن و تێپەڕبوون.

تیژكردن/tîjkirdin: كتپ:[ تیژ+كردن] تیژكرن( كباك)

1 – بڕشتدان بە ئامرازی بڕین.

2 – خۆش كردنی ئاگر.

3 – [ ئد] هاندان و دنەدانی كەسێك بۆ ئەنجام دانی كارێك.

تیژكری/tîjkirî: ئانفا:[ تیژ+كر( كرن)+ ئی] تیژكردوو.

تیژكردنەوە/tîjkir dinewe: كتپ:[ تیژ+ كردن+ ئەوە] ئامرازی بڕین كە كول بووبێت و پێویستی بەساولێدان هەبێت.

ددان لێتیژكردن/didan lětîjkirdin: شڕ:[ ئد] تەماح تێكردن.

تیژیی/tîjyǐ: نچ:[ تیژ+ئیی] ئاڤێسـ : aniZit: تەئێژە] تیژایی.

1 – بەبڕشت بوونی ئامرازی بڕین. >< كولیی.

2 – ڕەفتار و كرداری توند، توندیی، توند وتیژیی

.

.

.

.