پارێز/parěz: ن:[ پهـ : پەهرێز] بەهرێز ، پیەرز( كهـ)، پێرز( ل).  

:: فیساركەس لە پارێزی مەڕەكێوی یەكەدایە.

2 – نەخواردنی نەخۆشی هی خواردەمەنی یەك كە بۆی باش نەبێت.

3 – [ زا] بێستانی ترۆزیی و ئاروو و كالەك و شووتی و شەمامە.

4 – خۆپاراستن.

5 – هێرش لە ناكاو.

6 – بۆسە، كەمین.

پارێزەر/parězer: ن: بەرقەدێر( كباك)

1 – ئەو كەسەی لە دادگادا لەسەردەكاتەوە و پارێزگاربت دەكات.

2 – ماددەیەكی كیمایی یە دەكرێتە خواردەمەنی قوتوو وە بۆ ئەوەی كە بۆگەنی نەكات.

3 – دلمردوو، هەرێس، تاییم، چلەكێش( زاهید).

پارێزبردن/parěz birdin: كتن:[ پارێز+ بردن] هێرش بردن، لە ناكاو بە هێواش بۆچوون.

پارێزچوون/parězĉǔn: كتن:[ پارێز+ چوون] چوونەكەمین، خۆمەڵاس كردن لە ناو رەبەتدا.

پارێزدار/parězdar: ئانتـ:[ پارێز+ دار] ئاگادار، لایەنگر، داژدار و بەراوان.

پارێزدان/parězdan: كتن: هاتنەبەرگوللە هاوێژی دوژمن.

پارێزراو/parězraw: ئانفا:[ پارێز+ راو( )] سەرداپۆشراو، ڕاگیراو.

پارێزڤان/parězvan: نتـ:[ كباك، زا][ پارێز+ ڤان] بێستانەوان.

پارێزکار/parêzkar: ن: بەتەقوا، پارێزگار، پاکداو، پاکداوێن، پەرهێزگار، تاييك، تەرکەدنيا، خۆپارێز، خۆپارێزله خۆشيی دنيا، خودێ پەرست، دامێن پاك، داوێن پاك، دژکام، دوورلەگوناح، لەخراپەبەدوور، هێمۆ، هێمی.

پارێزكەر/parězker: ئانفا:[ پارێز+ كەر( كردن)] كەسێكە كە خۆی بپارێزێت.

پارێزكردن/parězkirdin: كتپ:[ پارێز+كردن]

1 – پیەرزی كردن: خۆدوورگرتن لەشتێك

:: فیساركەس زۆر پارێزدەكات.

2 – خۆپاراستن، خۆڵادان.

پارێزگا/parězga: نتـ:[پارێز+ گا]

1 – هەرێم.

2 – شوێنی خۆ تیاحەشاردان.

پارێزگار/parězgar: ئانتـ:[ پارێز+ گار] ئەو كەسەی كە سەرپەشتی پارێزگایەك بكات.

2 – كەسێكە كە دووربین بێ و پارێزكردن لەشت.

3 – چاودێری.

پارێزگاری/parězgarî: نچ:

1 – دووربینی و پارێزكردن لە شت.

2 – چاودێری، ئاگالێ بوون، بەراوانی، بێبەری، ئارینەك، پاكداوێنی.

3 – دلمراندن، ئارەزووڵابردن.

پارێزگاری كەر/parězgarîker: نفا:[ پارێزگاری+ كردن] خۆمەڵاسدەر، چاودێڕ، پەنادەر.

پارێزگاری كردن/parězgarî kirdin: كتپ:[ پارێزگاری+ كردن] بەرگری كردن، پەنادان، پیەرزی كردن( کهـ)، چاودێری كردن.

پارێزگە/parězge: نتـ:[ پارێز+ گە] پارێوگا. پەرێز، بسام( كناك)، بۆسە، پرێزە، جار، ڤەرێز. : زەوییەكە دەغڵی لێدوورابێتە وە، تەنها بنی ڵاسكی دەغڵەكە بەقەد بستێك یان قوڵانجێ بەسەر زەوی مابێتەوە.

پارێزگەر/parězger: نتـ: پارێزگا.

پارێزنای/parěznay: كتن: پاراستن، پەریزی كردە.

پارێزی/parězî: نچ:[ پارێز+ی] پیەرزی( کهـ).

.

ئاگرپارێز/agirparěz: نفا:[ ئاگر+ پارێز( پاراستن)] ئاگرپه‌رست، ئاته‌شپه‌رست.

خۆپارێزی/xoparězî: نتـ:[ خۆ+ پارێزی]

:: لەدەنگدان پارێزکردن.  

.

.

.

.

.

.