پارینە/parîne: ن:[ ل][ ئاژ] پارگوێل، پارگۆل، پارگوێر، پارێن _ پارینە( ل)، پانێر، گۆلكی پارز، نەوەن،  نیوون : بەچكە چێلی دووساڵە یان گوێرەكەی دوو ساڵی مێینە.

.

.

.

.