بهار/bihar: ن:[ كباك][ کەش]

1 – وەرزی بەهار.

2 – ناوی ئافرەتانە.

3 – مانگی ئازار.

بهاراناڤین/bihara navîn: نتـ:[ كباك] مانگی نیسان.

بهاراپاشین/bihara paŝîn: نتـ:[ كباك] مانگی مایس.

بهارە/bihare: نتـ:[ كباك، زا][ ڕوو] گەنمەبەهارە، بەهاروو: چاندنێك یان وەشاندنێك كە لە بەهاردا بكرێت.

بهاربەخێر/biharbexěr: نتـ:[ بەهار+ بە+ خێر ][ كباك] هەوەڵ شینایی بەهار.

بهاربورین/biharburîn: ن، كتن:[ كباك] بەهارانە. بەهاربەسەربردن.

بهارمالگە/biharmalge: نتـ: بەهاربەند.

بهاری/biharî: ئانتـ، نچ: بەهاری.

.

.

.

.

.