باق/baq: ن:[ كباك][ توێ] پێ، لاق، بەلەك، پووز، جومگەی پێ.

.

.

______________________

باق/baq: ن:[ ڕوو]

1 – نێرتكی سیر و پیواز.

2 – باغە، مەڵوو، سەوارە، سوواڵە، گووزە، قەفت، بەستە : باوەشێك لە گیا یان گوڵ.

باقۆتە/baqote: ن:[ ڕوو] نێرتكە پێواز، تەڕەلەیلان( هـ).

باقەبەست/baqebesit: نفا:[ باقە+ بەست( بەستن)] بەندەكە، باغەبێن، باقەبێن، فیزۆك : ئەو گیایەی كە دەسكەگەنم و دەسكە گوڵی پێ دەبەسترێت.

باقەبێن/baqeběn: نتـ:[ باقە+ بێن( ؟ )] بەهەمووگیایەك دەگووترێت كە باقەی پێببەسترێت.

.

.

_________________

باق/baq: ن: [ دەنگ] دەنگی ڕێوی یان بزن.

باقاندن/baqandin: كتن:[ دەنگ] باقەكردن، بالەبال، هاواری گیانەوەری وەك ڕێوی.

باقانن/baqanin: كتپ:[ دەنگ] باقاندن، بالاندن.

باقە/baqe: ن:[ دەنگ] باق: دەنگی بزن و ڕێوی .

باقەباق/baqebaq: ئانتـ:[ دەنگ] باقەی یەك لەدوای یەك، گازندە.

.

.

___________________

باقە/baqe: ن:[ نخ] نەخۆشییەكە تووشی بزن دەبێت.

:: باقە بزنە كەوتووسە ناوبزنەكانم.

.

.

.

.