سۆز/soz: ن:

1 – پسوو، تاڤۆیی، دنگۆ، سەودا، شەوق، لاواندنەوە.[ئینگـ : emotion ,sentiment ]

:: دارا زۆر بەسۆزە.

2 – سەووز، سەوزە.

:: گۆرانی بەسۆز و بەکوڵ. کاریگەر.

سۆزکردن/sozkirdin: کتپ:[مۆسیقا] گۆرانی لەسەرخۆگووتن.

سۆزی گۆڕانی/sozî gořanî: نتـ: کوڵی گۆڕانی.  

بەسۆز/besoz: ئانتـ:[بە+ سۆز]

1 – بەهەست، دڵناسک، خاوەن پەیمان.

2 – کارێگەر. 

بەسۆزبوون/besozbûn: کتن:[بەسۆز+ بوون] بەهەستبوون، دڵناسکبوون.

بەسۆزی/besozî: نچ:[بەسۆز+ ئی] بەهەستی، دڵناسکی.

بێسۆز/bêsoz: ئانتـ:[کباک][بێ+ سۆز] >< بەسۆز

1 – بێپەیمان. بێوەعد.

2 – بێبەخت.

3 – ساردوسڕ.

بێسۆزی/bêsozî: نچ: بێپەیمانی، پەیمانشکێنی.

هاوسۆزی/hawsozî: نتـ: هاودڵی، دڵسۆزی، سیمیاتی.[ئینگـ : compassion, sympathy]

.

.

.

.