بارووڤە/barǔve: ن:[ كەش]

.

نەشوناس شوناس
تاك كۆ تاك كۆ
شێوەزاری كرمانجی باكوور ەك ان ەكە ەكان
شێوەزاری كرمانجی ناوەند ێ ، ێك ان ەكە ەكان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەكێ

.

بارووشك، باسریشك، شلێوە، باوبۆران، كرێوە، بەفروباران بەباوە، ڕەشەبای بەفراوی.

.

.

.

.

.