ئه‌شێف/eŝěf: ن:[ كباك][ ڕوو] بژار، گیای خراپ.

.

.

.

.

.